วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

1. นางสาวรัตติกาล เชื้อสอน เลขที่ 23
2. นางสาวลภัสรดา เกษไธสง เลขที่ 26
3. นางสาวศิริพร ครุฑรัมย์ เลขที่ 28

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์รตนัตยา จันทนะสาโร

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

กลุ่มของข้าพเจ้าขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่มุ่งเน้นและได้ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมีระบบ และที่สำคัญขอขอบคุณอาจารย์ รตนัตยา จันทนะสาโร เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้คำแนะนำ เเละเป็นที่ปรึกษาโครงงานนี้ให้บรรลุล่วงไปได้ด้วยดี และข้าพเจ้าหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ศึกษาไม่ม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดผลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะ และสารเคมีมากขึ้นจึงไม่ค่อยมีใครสนใจเเละเห็นความสำคัญของยาสมุนไพร ยาสมุนไพรอาจจะมีผลเกิดขึ้นช้ากว่า แต่อันตรายเเละผลข้างเคียงไม่มีแน่นอน ดังนั้นปัจจุบันนี้จึงมีการคิดค้น และคัดสรรตัวยาสมุนไพรมากขึ้น และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย

วิธีการดำเนินโครงงาน

1.

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า